Intercultural centres in Persian

Mediatori culturali

با درود
من واحه مسیحی وارطانیان هستم , واسطه فرهنگی مهاجرین منطقه یک ) مرکز تاریخی ( شهرداری رم .
این سایتی ست چند زبانی , همگانی و چند فرهنگی برای ارائه فوری تمام خدمات مدنی موجود , کارگاه ها , امکانات کارآموزی و
فعالیت های برگزار شده یا برگزید در برنامه , در سه قطب چند فرهنگی منطقه یک شهرداری رم. د ر این سه مکان و
فعالیت هایشان به روی همگان باز است به ویژه به روی خانواده هائ مهاجر که در ادغام فرهنگ های متنوع خودشان , این
ارزش اضافی , در اجتماع ایتالیا و رم مساعدت و همراهی می کنند . بخش ویژه ای از این سایت مختص اخبار مهمی ست
مربوط به گروه های مهاجر منطقه یک . در این بخش , هیات تحریریه ما نیز مقاله ها و پیام هایی در باره نقش روشنفکران
می نویسد و پخش می کند .
این سه قطب چند فرهنگی جزو طرح "پشتیبانی از ارزش های چند فرهنگی - اجرای برنامه هایی برای معتبر کردن فرهنگ
های مختلف و ارتقاء یک جامعة دربرگیرنده " است . هدف کلی این طرح اسان کردن همزیستی مثبت میان کودکان دختر و
پسر , نو جوانان دختر و پسر و خانواده هایی با فرهنگ مایه های مختف است . فراهم کردن رشد و کاردانی موجود در
سرزمین توسط کاربران اجتمایی , مدارس و شهروندان از ابزار اصلی رسیدان به اهداف است .
نگرش این طرح به سوی ایجاد یک جامعة آموزنده است که , به وسیله بها دادن به همه فرهنگ های موجود در سرزمین ,
بتواند بالا بردن کیفیت زندگی مردم منطقه یک شهر داری رم را تسهیل کند